Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Anasayfa » Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Aliye Üster Vakfı tarafından verilen destek ile Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından dağıtılacak Yüksek Lisans ve Doktora Destekleri Yönergesi

Amaç

Madde 1
Bu yönergenin amacı Aliye Üster Vakfı (bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır) tarafından Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığıyla (bundan sonra Dernek olarak anılacaktır) yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek destek burslarına ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir. Bu amaçla Vakıf ve Dernek arasında ayrıca bir sözleşme imzalanır.

Kapsam

Madde2
Bu yönerge, Aliye Üster Vakfı tarafından sağlanacak destek ve koyulacak kurallar paralelinde Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan burslarla ilgili başvuru koşulları, başvuru değerlendirme süreci, burs ödeme süreleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan yan faydalar ile ilgili hükümleri kapsar.

Referanslar

Madde 3
Dernek ve Vakıf arasında yapılan sözleşme

Temel Prensipler

Madde 4
Ege Üniversite’sinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının burslarla desteklenmesi üniversite yararına bir girişim olup Vakıf amaçları ile örtüşmektedir.

Vakıf uygun gördüğü miktar ve süre boyunca desteklerini sürdürür ve uygun gördüğünde 1 ay önceden yazılı olarak uyarıda bulunarak desteği sonlandırabilir. Dernek sonlandırma nedeniyle hiçbir hak, tazminat vs isteyemez. Dernek her durumda ve destek sonlandırılsa dahi konu ve bursiyerler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Vakıfa yazılı ve sözlü olarak bildirmek zorundadır.

Yöntem

Madde 5

(1) Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları
Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarı ve ekonomik destek gereksinimidir.
Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs, maaş vb almamak (belgelenecektir).

Başarı Koşulları:

a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 25, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.00 olmak
Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneğine (EÜMD) yapılacaktır.
Araştırma Görevlileri aday olamaz.
Yüksek Lisansta tezli program şartı aranır.
Daha önce herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora yapmamış olmak şarttır.
Burs verilecekler, istenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adaylar arasından, (internet veya elden) yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak Vakıf ve Derneğin uygun gördüğü esaslar dahilinde belirlenecektir.
Burs başvurusu yapmak isteyenler 1-30 Eylül arasında web sayfasından temin edip tamamlayacakları “Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisan/Doktora Burs Başvuru Formu”na,

a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
c) Tüm adaylar:
Eğitim gördükleri anabilim dalı öğretim üyelerinin ikisinden aldıkları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve özgeçmişlerini ekleyerek vereceklerdir.
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek ilgili birimlerine verirler.
Adaylar gerektiğinde mülakata çağrılabilirler.

(2) Burs Süreleri
Burs desteği tezli yüksek lisans programları için azami 24 ay; yüksek lisans derecesiyle başvurulan doktora programları için azami 48 aydır. Burslar sadece derslerin alındığı sürelerde verilir. Tez aşamasında burs verilmez.
Burs süresi yılda 12 aydır.
Araştırma Görevliliğine atanan veya çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu kesilir.

(3) Bursiyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi

(a) Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı enstitüsünün izin vereceği uzatma da dahil olmak üzere öngörülen sürede bitirmek ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, EÜMD’e ulaştırmakla yükümlüdür.

(b) Bursiyer, ders alma dönemi sona erene kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde EÜMD’e ulaştırmak zorundadır.

(c) Dernek öğrenci listesini Vakfa ulaştırır ve resmi onay yazısı ardından burslar başlatılır.

(d) Bursun onaylanması Vakıf tarafından yukarıda belirtilen süre boyunca kesilmeksizin verileceği yönünde bir taahhüt değildir. Vakıf gerek gördüğünde hiçbir neden göstermeksizin1 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği sayıda bursu sonlandırabilir. Bu sonlandırma nedeniyle Dernek veya Bursiyer hiçbir hak iddia edemez.

*Başvurular Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne yapılacaktır.

Telefon: 0232 311 21 26
Mail : egemezun@mail.ege.edu.tr