2015 Bilimsel Proje Desteği

Anasayfa » 2015 Bilimsel Proje Desteği

2015 Bilimsel Proje Desteği

ALİYE ÜSTER VAKFI BİLİMSEL PROJELERİ DESTEKLEME İLKE ve ESASLARI AMAÇ ve KAPSAM 2015

Bu ilke ve esaslar, Aliye Üster Vakfı desteğinde yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenip sonuçlandırılması ve yayımlanmasına ilişkin uygulamaları belirler. İlke ve esaslar, Ege Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve desteklenmek üzere Vakıfa sunulan projeleri kapsar.

Bu ilke ve esaslar Vakıf Yönetim Kurulu (bundan sonrası Yönetim Kurulu olarak anılacaktır) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve gereğinde yine Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

PROJE DESTEK TÜRLERİ ve NİTELİKLERİ

Desteklenecek projelerin sayısı ve bütçeleri, her yıl Aliye Üster Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Destek kapsamında,Fen,Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarındaki araştırma projeleri, lisansüstü tez projeleri ve bilimsel araştırma projeleri değerlendirilir.

PROJELERİN ÖNERİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje önerileri, Aliye Üster Vakfı proje başvuru formu doldurularak hazırlanır. Öneri formu, proje yöneticisi tarafından Vakıf Sekreterliği’ne belirlenen başvuru süresi içerisinde değerlendirilmek üzere sunulur. Etik kurul kararı gerektiren projelerde onayın önceden alınarak başvuru evraklarına eklenmesi zorunludur. Desteklenecek projelerin seçimi amacıyla Yönetim Kurulu her üç bilim alanını kapsayacak şekilde bir danışma kurulu oluşturur. Bu kurulun üye sayısı, dağılımı ve katılacak isimler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma Kurulunun görev süresi bir yıldır.

Projeler Danışma Kurulu tarafından seçilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Danışma Kurulu gerek duyulduğunda ön değerlendirme yapılması için projeleri uzman hakemlere gönderebilir. Son kararı Yönetim Kurulu verir. Desteklenmesi uygun görülen projelerin yöneticileri ile Proje Destek Protokol’ü hazırlanır. Protokolde, projelerin başlama ve bitiş tarihleri belirtilir.

PROJELERİN İZLENMESİ ve SONUÇLANDIRILMASI

Projelerin en çok üç yıl içinde sonuçlandırılması gereklidir. Zorunlu durumlarda projeye Danışma Kurulu’nun önerisiyle Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir ek süre verilebilir. Proje yöneticileri, altı ayda bir ara rapor sunmak zorundadır.Ara raporda, altı aylık süre içerinde yapılan çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve harcamalar bildirilir. İlgili raporlar, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Proje yöneticileri, proje bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde kesin sonuç raporunu Danışma Kuruluna sunmak zorundadır. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Aliye Üster Vakfına aittir. Proje sonuçlarından sağlanacak gelir getirici her türlü yayın ve uygulama Vakfın iznine tabidir. İki dönem üst üste ara rapor veya kesin sonuç raporu gönderilmeyen projeler iptal edilir. Projesi iptal edilen yöneticiye beş yıl süre ile proje desteği verilmez.

GENEL HÜKÜMLER

-Proje yılı; 23 Ekim’de sonuçların duyurulmasıyla başlar ve bir takvim yılı sürer.
-Projelere sadece öğretim üyelerinin başvurusu kabul edilir. Lisansüstü öğrencilerin tezleri destekte öncelik alacaktır.
-Daha önce Vakıftan ekonomik destek alan Lisans veya Yüksek Lisans öğrencilerinin projeleri destekte öncelik alacaktır.
-Projelerde başka hiçbir kurumdan destek alınamaz.
-Proje kapsamında alınan demirbaşlar, yöneticinin sorumluluğundadır ve ilgili akademik birimin demirbaşına kayıtlanmak zorundadır. -Proje bütçesinden zorunlu olmadıkça bilgisayar, yazıcı,fotoğraf makinası gibi genel kullanım amaçlı donanımlar alınamaz.

Zorunlu durumlarda Danışma Kurulu kararı gereklidir.
-Proje kapsamında yapılacak tüm yayın, bildiri, kongre özeti, gazete-dergi haberi vs gibi etkinliklerde, çalışmanın Aliye Üster Vakfı tarafından desteklendiğinin belirtilmesi zorunludur.İlgili etkinliğin bir örneği sekreterliğe iletilir.
-Proje sonuçlarının SCI, SSCI, AHCI gibi indeksler kapsamında yer alan dergilerden birinde yayımlanması durumunda Aliye Üster Vakfı Danışma Kurulunun önereceği ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak miktarda yayın destek ücreti verilebilir. Vakıf tarafından desteklenen ve yukarıdaki kapsamda değerlendirilen dergilerde yayın yapan proje yöneticisine daha sonraki projelerde destek önceliği tanınabilir.

2015 – 2016 YILI :
6 (altı) adet projenin herbiri için 8.000 TL kadar destek verilecektir.

TAKVİM:

1 Ağustos – 1 Ekim 2015 Başvuruların Kabul edilmesi

1 Ekim – 20 Ekim 2015 Projelerin Değerlendirme Süresi

23 Ekim 2015: Sonuçların duyurulması ve proje almaya hak kazananlara yazılı bildirimde bulunulması.
BAŞVURU: Elden yapılmalıdır.
Belgeler (Sekreteryadan temin edilebilir):

1) Proje başvuru formu (ıslak imza gereklidir)
2) Taahhütname
3) Lisans üstü öğrenci tezi ise ilgili evraklar
4) Araştırmacıların CV’leri.

Prof. Dr. Serhat Bor Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı.

Telefon: 0 232 373 15 47
Fax : 0 232 37315 47
Sekreter: Yeşim Tehin
E posta: aliyeustervakfi@gmail.com